Akcie a podujatia

Prísne podmienky pre pálenice

[25.03.2019; Prešovský večerník; Spravodajstvo; s. 5; pv]

(pv) – Od januára 2019 môžu súkromné osoby za splnenia zákonom stanovených podmienok vyrábať destilát aj súkromne. Finančná správa však upozorňuje, že musia splniť prísne podmienky.

Nie je až také jednoduché. „Súkromné osoby, ktoré nadobudnú do držby destilačné zariadenie na súkromnú výrobu destilátu, musia jeho nadobudnutie do pätnástich dní oznámiť nielen colnému úradu, ale aj Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Navyše, pred samotnou výrobou musia prejsť na colnom úrade evidenčným konaním, ako aj platiť spotrebnú daň. Ak tak nespravia, dopúšťajú sa priestupku, respektíve trestného činu,“ uviedla Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy. Tieto osoby sú povinné požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a o vydanie potvrdenia o evidencii, pričom súkromnú výrobu destilátu môžu začať vykonávať až po zaevidovaní do evidencie a vydaní potvrdenia colným úradom. „Súkromný výrobca destilátu musí tiež podať colnému úradu za kalendárny rok daňové priznanie z celkového povoleného množstva 25 litrov čistého alkoholu a to do troch pracovných dní od prvého uvoľnenia uzáveru destilačného zariadenia colným úradom a zaplatiť aj spotrebnú daň,“ dodala hovorkyňa. Súkromný výrobca liehu zaplatí paušálnu daň za maximálne povolené množstvo, teda 135 eur. Na predmetné množstvo destilátu sa uplatní znížená sadzba dane, t. j. 5,40,- eura/1 liter 100 % destilátu. Bez splnenia týchto podmienok nie je možné vyrábať destilát legálne. Navyše, nesplnením niektorej z vyššie uvedených povinností sa vystavuje osoba pokute a aj podozreniu z trestného činu podľa § 253 (nepovolená výroba liehu) Trestného zákona. Finančná správa preto odporúča, aby osoby, ktoré majú záujem o súkromnú výrobu destilátu, sa v prípade nejasností ohľadne zákonných povinností obrátili na Call centrum finančnej správy (voľba č. 5), prípadne miestny príslušný colný úrad, a to ešte pred nadobudnutím destilačného zariadenia. Podrobné informácie k podmienkam, právam a povinnostiam pri súkromnej výrobe destilátu sú zverejnené aj na portáli finančnej správy v časti Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam.

Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

 

Agroinštitút v Nitre oznamuje všetkým záujemcov o Odbornu prípravu na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pílenie ovocia, že najbližší kurz sa uskutoční v dňoch 1. – 12. apríla 2019 v Nitre. Viac informácii získate na http://agroinstitut.sk/sk/celozivotne-vzdelavanie-akreditovane-vzdelavanie/odborna-priprava-prevadzkovanie-liehovarnickeho-zavodu-na-pestovatelske-palenie-ovocia/75 prípane kontaktujte p. Ing. Zuzanu Repiskú na +421 37 7910 231 alebo 0902 920 860, prípadne zuzana.repiska@agroinstitut.sk

 

Mudrovačka z Radimovskej degustácie :)

 

Z degustácije ovocňích destilátú v Radzimovje,

lebo už za dva tídňe najvječí koštúfka tam bude!

 

Členem degustačňí komisije bių sem prvňí ráz,

no vúbec nebráňių bi sem sa bit v ňí na další rok zas …

V pátek ´naša´ trojčleňí komisija mjeųa 47 očíslovanich vzorek

pocťivich domácich destilátú s trnek (ze slivek) a též aj z jabúček …

Tich ťekutich voňavučkích vzorek až 1684 spoųem biųo

a celkem 120 milovňíkú ovocňích destilátú sa zúčastňiųo

jeďinečnej degustácije f 36 troj- či štir- členích komisijách,

keré hodnocili kapalné produkti po dvjech či vícerich destilácijách

všelijakích, často zaisce víňimečnich, ovocňích kvasú …

Mám radost, že moje receptore též mohli koštovat tú tekutú krásu. (-:

Krásu sice bez barvi, no s pjeknú vúňú a z velice púvabnú chucú.

Eščeže sme nemoseli ten ´cm´ každej vzorki z koštováčka vipit … (-:

K hodnoceňú stačiųo okoštovat enem ňekolko ´mm´ a o zvišek sa poďelit

ze zbjernim skleňením pohárem, f kerem nakonec ostaų unikátňí ´destilát´.

Pravda, v moc prípadoch sem tú istú vzorku ´degustovaų´ aj vícejkrát,

protože biųa bi velikánská škoda ten zvišek s koštováčka do pohára vilét,

ked ceųá moja ťelesná schránka mohųa mjet s teho centimetra parádňí úžitek. (-:

A jak to nakonec vlastňe dopadųo? S nama dobre a ze vzorkama určiťe též,

no presňejší, adresňejší, vísledki až za dúhé dva tídňe možeme sa dozvjedzet,

lebo akorád tedi bude dvacátá trecí koštúfka ovocňích destilátu v Radzimovje,

údajňe aj najvječí, no né najstarší, tá bívá dicki, už dvacet pjet rokú, na Miavje.

11.03.2019

Prehľad akcií hodnotenia destilátov a verejných degustácií v roku 2019

Nižšie v tabuľke prinášame prehľad vybraných akcií hodnotenia destilátov ako i následných verejných degustácii v roku 2019 na Slovensku a Českej republike, ktoré Slovenský rád rytierov destilátov organizuje, alebo na nich participuje. Tabuľka nie je finálna, chýbajúce termíny budeme priebežne dopĺňať.

Info pre pestovateľov: Pokiaľ máte záujem prihlásiť vzorky svojich destilátov do jednotlivých suťaží, kontaktujte priamo organizátora oblastnej súťaže, na ktorých kontakty sú uvedené nižšie. Ak kontakt nie je uvedený, píšte na info@srrd.sk. Prosíme, dodržujte termíny na dodanie vzoriek organizátorom súťaží.

Info pre degustátorov: Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa senzorického hodnotenia destilátov, píšte na info@srrd.sk

 

Miesto konania

Dodanie

vzoriek do

Degustácia

Hodnotenie

Ochutnávka

Koštovka

Mikulčice            18. ročník 21.12.2018 05.01.2019 14,00 19.01.2019 14,00
Bukovany            22. ročník 05.01.2019 18.01.2019 17,00 02.02.2019 13,00
Sudoměřice         17. ročník 20.01.2019 02.02.2019 16,00 23.02.2019 14,00
Koryčany            11. ročník 31.01.2019 08.02.2019 17,00 23.02.2019 14,00
Dubňany             10. ročník 01.02.2019 15.02.2019 17,00 02.03.2019 13,00
Hořičky-Havlovice  12. roč. 09.02.2019 16.02.2019 15,00 23.02.2019 13,00
Velká nad Veličkou 12. roč. 16.02.2019 23.02.2019 14,00 02.03.2019 14,00
Svatobořice-Mistřín  8. roč. 22.02.2019 02.03.2019 16,00 09.03.2019 14,00
Radimov             23. ročník 28.02.2019 08.03.2019 16,00 23.03.2019 12,00
Zástřizly               9. ročník 01.03.2019 08.03.2019 18,00 23.03.2019 14,00
Kelčany              17. ročník 01.03.2019 08.03.2019 18,00 23.03.2019 14,00
Šidleny-Milotice  7. ročník 08.03.2019 15.03.2019 18,30 30.03.2019 15,00
Matejovec            5. ročník 10.03.2019 16.03.2019 17,00 06.04.2019 17,00
Radějov              34. ročník 22.03.2019 05.04.2019 17,00 21.04.2019 10,00
Trenčín                 4. ročník 10.-14.4.
Tvarožná Lhota  18. ročník 30.03.2019 12.04.2019 17,00 27.04.2019 13,00
Myjava               25. ročník 30.03.2019 12.04.2019 17,00 25.05.2019 19,00
Dohňany               8. ročník 17.04.2019 03.05.2019 17,00 18.05.2019 17,00
Lukovištia            3. ročník 15.05.2019 17.05.2019 15,00 06.07.2019 10,00
Bystrička              8. ročník 07.05.2019 24.05.2019 17,00 01.06.2019 17,00
Brestov                 2. ročník 25.05.2019 31.05.2019 17,00 15.06.2019 15,00
Deň sliviek Myjava 10. roč. 07.09.2019 11,00
Lubná                  11. ročník 30.08.2019 07.09.2019 13,00 21.09.2019 14,00
Trenčín                15. ročník 29. – 30.11.

Poznámka: Usporiadateľ má právo určiť podmienky pre príjem vzoriek, formu hodnotenia aj ochutnávky. Ak usporiadatelia neurčia inak vzorka destilátu z pálenice musí byť v objeme min. 0,3 litra.  Na štítku musí byť uvedený ročník, odroda, meno, priezvisko i adresa pestovateľa.

Kontakt pre Radimov:

Predseda ZO SZZ: Vierka Mikičová , 908 47 Radimov č. 200, mitex@mitex.sk, 0905 841 624

Kontakt pre Dohňany:

Ing. Milan Panáček starosta obce, 020 51 Dohňany  68, obec@dohnany.sk

Jaroslav Drienik , Lysá p/Makytou č. 114, 042/4680328, 0907 393 982, drienikpalenica@gmail.com

Kontakt pre Mikulčice: Vít Pavka, 0420 777 694 345, v.pavka@seznam.cz

Kontakt pre Sudoměřice: Zdeněk Fojtík, Půjčovna lodí Pod Výklopníkem Sudoměřice 195,

0420 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz

Kontakt pre Koryčany:  Josef Sedlák, Masarykova 629  768 05 Koryčany,  0420 606 717 645,

chose.sedlak@seznam.cz

Kontakt pre Myjavu: Ing. Peter Bunčiak,  0904 351 707

Ing. Vladimira Jurenková, 0903 868 343, vladimira.jurenkova@myjava.sk

Kontakt pre Bystričku: Zdenka Maršalová, 0905 442 622, zdenka.marsalova@bystricka.sk

Ing. Marián Roľko 0905 807 145, palenica@turdar.sk

Kontakt pre Brestov: Peter Valiska, 0917 226 477, palenicabrestov@gmail.com

Kontakt pre Poprad O najlepšiu slovenskú pivovicu:  Minipivovar TATRAS, s. r. o. Námestie sv.

Egídia 60 Poprad,

Milan Vdovjak,  0908 310 156,  milanvdovjak@gmail.com

Bc. Lukáš Vdovjak,  0905 902 017, vdovjaklukas@hotmail.com

Kontakt pre Bukovany: Miroslav Malíšek, 0420 604 587 490, xt.mira@email.cz

Jiří Pelikán, 0420 724 120 289, jiri.pelikan@firebrno.cz

Kontakt pre Dubňany: Miroslav Trávniček, 0420 721 463 461

Kontakt pre Velká nad Veličkou: Ing. Igor Grmela, 0420 606 763 684, grmelai@seznam.cz

Martin Macek, mmvel@atlas.cz

Kontakt pre Kelčany: Josef  Čerňanský, 0420 602 532 018, cernansky.j@seznam.cz

Miroslava Zavrtálková, miroslava.zavrtalkova@seznam.cz

Kontakt pre Zástřizly: Pavel Sukovitý, 0420 608 721 804, pavel.sukovity@seznam.cz

Kontakt pre Šidleny-Milotice: Nicola Vávrová 0420 774 717 087, n.vavrova@centrum.cz

Kontakt pre Tvarožnú Lhotu: Josef Durna, 0420 731 655 195, durna.josef@gumex.cz

Kontakt pre Myjavu Deň sliviek: Mgr. Feriancová Viera, 0905 589 160, viera.feriancova@ctk.tsk.sk

Kontakt pre Lukovištia: Alena Segedyová, 0907 563 915

Viera Boľfová, 0902 712 535, lukovista@lukovistia.sk

Kontakt pre Matejovec: Jaroslav Obuch, 0908 236 535, jaroslavobuch@azet.sk

Kontakt pre Hořičky-Havlovice: Zdeněk Mencl 0420 774 854 079, folklor.horicky@seznam.cz

Kontakt pre Svatobořice: Miroslav Štilárek, 0420 721 780 295, miroslav.stilarek@seznam.cz

Kontakt pre Radějov: Roman Chmelař, 0420 725 431 007, zahradkari.radejov@centrum.cz

Kontakt pre Lubnou: Petr Šlosar, 0420 723 625 703, slosar-petr@seznam.cz

Ing. Jaromír Klusoň, 0420 737 339 959, zod.lubnapredseda@tiscali.cz

Kontakt pre EXPO CENTER a.s. : K výstavisku 447/14    911 40 Trenčín

Ing. Andrea Machovcová, 032/7704 336, 0905 917 555,  machovcova@expocenter.sk

Bc. Henrieta Dunčková, 032/770 43 25, 0915 771 269, dunckova@expocenter.sk

 

———————————————————————————————————————————————————————

 

Prehľad akcií hodnotenia destilátov a verejných degustácií v roku 2018

Nižšie v tabuľke prinášame prehľad vybraných akcií hodnotenia destilátov ako i následných verejných degustácii v roku 2018 na Slovensku a Českej republike, ktoré Slovenský rád rytierov destilátov organizuje, alebo na nich participuje.

Info pre pestovateľov: Pokiaľ máte záujem prihlásiť vzorky svojich destilátov do jednotlivých suťaží, kontaktujte priamo organizátora oblastnej súťaže, na ktorých kontakty sú uvedené nižšie. Ak kontakt nie je uvedený, píšte na info@srrd.sk. Prosíme, dodržujte termíny na dodanie vzoriek organizátorom súťaží.

Info pre degustátorov: Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa senzorického hodnotenia destilátov, píšte na info@srrd.sk

 

 

Miesto konania

Dodanie

vzoriek

Degustácia

Hodnotenie

Ochutnávka

Koštovka

 

Poznámka

Mikulčice            17. ročník 22.12.2017 6.1.2018 14,00 20.1.2018 14,00
Velká nad Veličkou 19.1.2018  27.1.2018 14,00 10.2.2018
Sudoměřice         16. ročník 20.1.2018 3.2.2018 16,00 17.2.2018 14,00
Koryčany            10. ročník 31.1.2018 9.2.2018 17,00 24.2.2018 14,00
Hořičky-Havlovice 11. roč. 10.2.2018  17.2.2018 15,00 24.2.2018 13,00
Svatobořice-Mistřín 7. roč. 22.2.2018 3.3.2018 16,00 10.3.2018 14,00
Radimov             22. ročník 16.2.2018 2.3.2018 16,00 17.3.2018 12,00
Močenok               2.ročník 24.2.2018 3.3.2018   9,00 3.3.2018 16,00
Šidleny-Milotice  6. ročník   1.3.2018 9.3.2018 18,30 17.3.2018 15,00
Radějov               33. ročník   9.3.2018 16.3.2018 17,00   1.4.2018 10,00
Tvarožná Lhota  17. ročník   9.3.2018 23.3.2018   17,00   7.4.2018 13,00
Trenčín                 3. ročník   9.3.2018 16.32018 11.-15.4.18
Dohňany               7. ročník 23.3.2018  6.4.2018 17,00 21.4.2018 16,00
Myjava                24. ročník 31.3.2018  6.4.2018 17,00 12.5.2018 19,00
Bystrička               7. ročník 18.5.2018 25.5.2018 16,00   2.6.2018 17,00
Brestov                 1. ročník 10.5.2018 18.5.2018 17,00   9.6.2018 17,00
Ruskov                 1. ročník 15.6.2018 22.6.2018 17,00 30.6.2018 14,00
Deň sliviek Myjava  9. roč.   8.9.2018 11,00
Okšov Mlyn 8.-9.9.2018
Lubná                  10. ročník 31.8.2018 8.9.2018 13,00   22.9.2018 10,00
Trenčín                14.ročník 30.11.-1.12.

 

Poznámka: Usporiadateľ má právo určiť podmienky pre príjem vzoriek, formu hodnotenia aj ochutnávky. Ak usporiadatelia neurčia inak vzorka destilátu z pálenice musí byť v objeme min. 0,3 litra.  Na štítku musí byť uvedený ročník, odroda, meno, priezvisko i adresa pestovateľa.

 

Kontakt pre Radimov:

Predseda ZO SZZ: v.z. Vierka Mikičová , 908 47 Radimov č. 200, mitex@mitex.sk, 0905 841 624

 

Kontakt pre Dohňany:

Ing. Milan Panáček starosta obce, 020 51 Dohňany  68, obec@dohnany.sk

Jaroslav Drienik , Lysá p/Makytou č. 114, 042/4680328, 0907 393 982, drienikpalenica@gmail.com

 

Kontakt pre Myjavu: Ing. Peter Bunčiak,  0904 351 707

Ing. Vladimira Jurenková, 0903 868 343, vladimira.jurenkova@myjava.sk

 

Kontakt pre Okšov Mlyn: PhDr. Jaromír Okša, Tvrdomestice-Prašice, 0903 055 555,oksa@oksa.sk

 

Kontakt pre Bystričku: Zdenka Maršalová, 0905 442 622, zdenka.marsalova@bystricka.sk

Ing. Marián Roľko 0905 807 145, palenica@turdar.sk

 

Kontakt pre Brestov: Peter Valiska, 0917 226 477, palenicabrestov@gmail.com

 

Kontakt pre Mikulčice: Vít Pavka, 0420 777 694 345, v.pavka@seznam.cz

 

Kontakt pre Sudoměřice: Zdeněk Fojtík, 0420 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz

 

Kontakt pre Myjavu Deň sliviek: Mgr. Feriancová Viera, 0905 589 160, viera.feriancova@ctk.tsk.sk

 

 

Kontakt pre Ruskov: Ing. Dávid Várady, 0917 214 555, palenicaruskov@gmail.com

 

Kontakt pre Močenok:  Ing. Tomáš Holota, PhD., 0907 560 780, tomas.holota@gmail.com

 

Kontakt pre Velká nad Veličkou: Ing. Igor Grmela, 0420 606 763 684, grmelai@seznam.cz

 

Kontakt pre Koryčany:  Josef Sedlák, Masarykova 629  768 05 Koryčany,  0420 606 717 645,

chose.sedlak@seznam.cz

 

Kontakt pre Hořičky-Havlovice: Zdeněk Mencl 0420 774 854 079, folklor.horicky@seznam.cz

 

Kontakt pre Svatobořice: Miroslav Štilárek, 0420 721 780 295, miroslav.stilarek@seznam.cz

 

Kontakt pre Tvarožnú Lhotu: Josef Durna, 0420 731 655 195, durna.josef@gumex.cz

 

Kontakt pre Šidleny-Milotice: Nicola Vávrová 0420 774 717 087, n.vavrova@centrum.cz

 

Kontakt pre Radějov: Pavel Sochor, 0420 724 091 146, zahradkari.radejov@centrum.cz

 

Kontakt pre Lubnú: Ing. Jaromír Klusoň, 0420 737 339 959, zod.lubnapredseda@tiscali.cz

 

Kontakt pre EXPO CENTER a.s. : K výstavisku 447/14    911 40 Trenčín

Ing. Andrea Machovcová, 032/7704 336, 0905 917 555,  machovcova@expocenter.sk

Mgr. Jarmila Lackovičová, 032/770 43 23, 0948 104 484 lackovicova@expocenter.sk

SPIRITUS SLOVAKIA 2017

Slovenský Rád rytierov destilátov a spoločnosť EXPO CENTER a.s. usporiadajú XI. ročník medzinárodnej súťaže ovocných a obilných destilátov Spiritus Slovakia 2017 v rámci výstavy VINUM LAUGARÍCIO, ktorá sa uskutoční v dňoch 30.11 – 1.12.2017.

Súťaž Spiritus Slovakia je súťaž destilátov, ktoré bude hodnotiť komisia pozostávajúca z domácich i zahraničných odborníkov. Súťaže sa môžu zúčastniť ovocné i obilné liehovary, pestovateľské pálenice ako aj fyzické osoby – pestovatelia. Vzorky môžete prihlásiť do 10. novembra 2017 a zasielať ich možete na adresu: Radko Jurák, Dojč 27, 906 02 Dojč, prípadne si dohodnúť telefonicky miesto vyzdvihnutia vzoriek na 0905 988 542. Všetky hodnotené vzorky môžete tomto roku prihlásiť bezplatne. Ocenené vzorky jednotlivých kategórií sa dostanú do užšieho výberu destilátov, ktoré budú disponibilné pre laické hodnotenie prístupné účastníkom výstavy.

Degustátori budú hodnotiť 50 bodovým systémom 6-tich kritérií a vaše destiláty môžu získať ocenenie: Šampión výstavý, Vítaz kategorie, a Zlatý, Strieborný alebo Bronzový diplom.  Odborná degustácia prebehne 16. novembra v Trenčíne.
Štatút výstavy a prihlášku nájdete tu: http://www.expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=456&ItemID=203

Slovenský štamperlík 2017

 

 

Slovenský Rád rytierov destilátov vás v sobotu 9. septembra pozýva na druhý ročník podujatia Slovenský štamperlík, ktoré sa uskutoční v areáli Okšov mlyn v obci Tvdomestice.  Slovenský štamperlík je prémiová súťaž ovocných destilátov, v ktorej degustátori hľadajú šampióna z víťazov jednotlivých oblastných súťaží destilátov. Šampión súťaže získa titul ´Kráľ slovenských destilátov´.  Okrem degustácie si  návštevníci môžu vychutnať bohatý sprievodný kultúrny program ako napríklad Rytiersku homíliu pri soche svätého Jána Nepomuckého, vyhodnotenie výsledkov sútaže, odovzdávanie cien Slovenskej akadémie vied a hudobný program. Akcia začína o 17.00. Videopozvánku si môžete pozriet na stránke Pálenice.sk – http://moje.palenice.sk/slovensky-stamperlik-2017/.

 

 

 

OZNÁMENIE

Slovenský Rád rytierov destilátov
a
Združenie pestovateľských páleníc a destilátových liehovarov
a
Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku
oznamujú všetkým svojim členom a podporovateľom,
ako aj širokej verejnosti, ktorú spájajú ušľachtilé zásady Rádu
že dňa 29. apríla 2017, o 10:30 hod.
v goticko – historickej Katedrále, zasvätenej panne Márii a sv. Benedikovi
v Hronskom Beňadiku
sa uskutoční slávnostný akt pasovania nové veľmajstra Rádu
spolu s pasovaním nových členov Rádu
Pri tejto príležitosti pozývame všetkých priaznivcov i
záujemcov, z blízka i z ďaleka,
aby prišli vzdať vďaku Hospodinovi za zachovanie Slovenska
a podporiť rytierov v ich úsilí šíriť dobré meno a kvalitu
historických národných produktov, darov krásnej otčiny
v zmysle zásady „Pi málo – pi dobré“.
Dané 18. apríla 2017
ET IT HONOREM DEI ET IT HONOREM SPIRITUS
——————————————————————————————————————————————–
Spoločnosť EXPO CENTER a.s. a SLOVENSKÝ RÁD RYTIEROV DESTILÁTOV,
v spolupráci so Združením výrobcov liehu a liehovín na Slovensku a Združením páleníc a destilátových liehovarov na Slovensku
usporiadajú

2. ročník medzinárodnej súťaže ovocných a obilných destilátov

PÁLENÔ MATÚŠA ČÁKA
ročník 2017

Termín doručenia vzoriek :                                                                       do 3. marca 2017
Odborná degustácia sa uskutoční :                                                       10. marca 2017
Vyhodnotenie na výstavisku EXPO CENTER, a. s. v Trenčíne           5. apríla 2017
Veľtrh ZAHRADKÁR 2017                                                                          5. – 9. apríla 2017

Súťaže sa môžu zúčastniť:

* destilátové liehovary
* pestovateľské pálenice
* fyzické osoby

Destiláty budú hodnotené medzinárodnou odbornou komisiou pozostávajúcou z najlepších slovenských, českých a moravských degustátorov.
Ocenené vzorky jednotlivých kategórií sa dostanú do užšieho výberu destilátov, ktoré budú disponibilné pre laické hodnotenie prístupné účastníkom výstavy dňa 5. apríla 2017 od 12.30 do 17.00 h.
Súťaž a výstava prebiehajú v súlade so stanoviskom FS SR.

 

viac informácií, ako aj prihlášku destilátov do súťaže a štatút výstavy nájdete na: http://www.expocenter.sk/ExhibitionAction.aspx?ExhibitionID=417&ItemID=201

 

 

Prehľad akcií hodnotenia destilátov a verejných degustácií v roku 2017

 

Nižšie v tabuľke prinášame prehľad vybraných akcií hodnotenia destilátov ako i následných verejných degustácii v roku 2017 na Slovensku a Českej republike, ktoré Slovenský rád rytierov destilátov organizuje, alebo na nich participuje. Tabuľka nie je finálna, chýbajúce termíny budeme priebežne dopĺňať.

Info pre pestovateľov: Pokiaľ máte záujem prihlásiť vzorky svojich destilátov do jednotlivých suťaží, kontaktujte priamo organizátora oblastnej súťaže, na ktorých kontakty sú uvedené nižšie. Ak kontakt nie je uvedený, píšte na info@srrd.sk. Prosíme, dodržujte termíny na dodanie vzoriek organizátorom súťaží.

Info pre degustátorov: Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa senzorického hodnotenia destilátov, píšte na info@srrd.sk

 

 

Miesto konania

Dodanie

vzoriek

Degustácia

Hodnotenie

Ochutnávka

Koštovka

 

Poznámka

Mikulčice           16. ročník 20.12.2016 7.1.2017 14,00 21.1.2017 14,00
Bukovany           20. ročník 5.1.2017 13.1.2017 17,00 28.1.2017 13,00
Sudoměřice       15. ročník 31.1.2017 4.2.2017 16,00 18.2.2017 14,00
Koryčany             9. ročník 28.1.2017 10.2.2017 17,00 25.2.2017 14,00
Dubňany             8. ročník 28.1.2017 17.2.2017 16,30 4.3.2017 13,00
Milotice-Šidleny 5. ročník
Hořičky-Havlovice 10. roč. 15.2.2017 18.2.2017 15,00 25.2.2017 13,00
Kelčany             15. ročník
Svatobořice-Mistřín 6. roč. 25.2.2017 4.3.2017 16,00 11.3.2017 14,00
Radimov             21. ročník 25.2.2017 3.3.2017 16,00 18.3.2017 11,00
Trenčín                 2.ročník 3.3.2017 10.3.2017 10,00 5.-9.4.2017 10,00
Krajné – Matejovec 4. roč. 1.3.2017 11.3.2017 17,00 1.4.2017 17,00
Prostějov             10. ročník 17.3.2017 25.3.2017 14,00    8.4.2017 15,00
Radějov               32. ročník 15.3.2017 31.3.2017 17,00 16.4.2017 10,00
Tvarožná Lhota 16. ročník 24.3.2017 7.4.2017 17,00 22.4.2017 13,00
Myjava               23. ročník 7.4.2017 21.4.2017 17,00 13.5.2017 19,00
Velká nad Veličkou 11.4.2017 22.4.2017    6.5.2017 14,00
Dohňany               6. ročník 21.4.2017 5.5.2017 16,00 20.5.2017 16,00
Lukovištia             2. ročník 30.4.2017 12.5.2017 14,00 15.7.2017 9,30
Giraltovce             5. ročník 12.5.2017 27.5.2017 16,00    3.6.2017 17,00
Bystrička               6. ročník 27.5.2017    9.6.2017 16,00 24.6.2017 17,00
Deň sliviek Myjava 8. roč.    9.9.2017 11,00
Lubná                   9. ročník 9.9.2017 13,00 23.9.2017
Staré Město
Litenčice             15. ročník
Zástřizly               8. ročník
Porúbka               1. ročník

Poznámka: Usporiadateľ má právo určiť podmienky pre príjem vzoriek, formu hodnotenia aj ochutnávky. Ak usporiadatelia neurčia inak vzorka destilátu z pálenice musí byť v objeme min. 0,3 litra. Na štítku musí byť uvedený ročník, odroda, meno, priezvisko i adresa pestovateľa.

 

Kontakt pre Radimov: Predseda ZO SZZ: Ľuboš Mikič , 908 47 Radimov č. 200, mitex@mitex.sk, 0908 739 033
Tajomník ZO SZZ: Ferdinand Hrušecký, telsat.hrusecky@gmail.com 0905 513 686

Kontakt pre Myjavu: Ing. Peter Bunčiak, 0904 351 707 Ing. Vladimira Jurenková, 0903 868 343, vladimira.jurenkova@myjava.sk

Kontakt pre Dohňany: Ing. Milan Panáček starosta obce, 020 51 Dohňany 68, obec@dohnany.sk

Jaroslav Drienik , Lysá p/Makytou č. 114, 042/4680328, 0907 393 982, drienikpalenica@gmail.com

Kontakt pre Giraltovce: JUDr. Pavol Lechmann, 0905 620 632, advokat@lechmann.sk

Kontakt pre Bystričku: Zdenka Maršalová, 0905 442 622, zdenka.marsalova@bystricka.sk, Ing. Marián Roľko 0905 807 145, palenica@turdar.sk

Kontakt pre Porúbku: Ľubomír Flašík, flasik@marber.sk, 0905 900 665

Kontakt pre Mikulčice: Vít Pavka, 0420 777 694 345, v.pavka@seznam.cz

Kontakt pre Sudoměřice: Zdeněk Fojtík, 0420 732 141 614, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz

Kontakt pre Myjavu Deň sliviek: Mgr. Feriancová Viera, 0905 589 160, viera.feriancova@ctk.tsk.sk

Kontakt pre Koryčany:  Josef Sedlák, 0420 606 717 645, chose.sedlak@seznam.cz

Kontakt pre Hořičky-Havlovice: Zdeněk Mencl 0420 774 854 079, folklor.horicky@seznam.cz

Kontakt pre Prostějov: Lubomír Karafiát, 0420 775 362 842, lubomirkarafiat@seznam.cz

Kontakt pre Radějov: Pavel Sochor, 0420 724 091 146, zahradkari.radejov@centrum.cz

Kontakt pre Tvarožnú Lhotu: Josef Durna, 0420 731 655 195, durna.josef@gumex.cz

Kontakt pre Bukovany: Jiři Pelikán, 0420 724 120 289, jiri.pelikan@firebrno.cz

Kontakt pre Velká nad Veličkou: Ing. Igor Grmela, grmelai@seznam.cz

Kontakt pre Lukovištia: Viera Boľfová, 0902 712 535, lukovista@lukovistia.sk  Mgr. Jozef Mitter, jozefvalent@post.sk

Kontakt pre Matejovec: Ing. Jaroslav Obuch, jaroslavobuch@azet.sk

Kontakt pre Lubnú: Mgr. Zdeněk Jelínek, 0420 725 351 105, jelinek@specialista.cz

Kontakt pre Milotice-Šidleny: Nicola Vávrová 0420 774 717 087, n.vavrova@centrum.cz

Kontakt pre Dubňany: Miroslav Trávniček, 0420 721 463 461

Kontakt pre Svatobořice: Miroslav Štilárek, 0420 721 780 295, miroslav.stilarek@seznam.cz

Kontakt pre Kelčany: Josef Čerňanský, 0420 602 532 018, cernansky.j@seznam.cz

Kontakt pre Litenčice: Zděnek Novotný, 0420 739 487 616, novozd@centrum.cz

Kontakt pre Zástřizly: Pavel Sukovitý, 0420 608 721 804, pavel.sukovity@seznam.cz

Kontakt pre EXPO CENTER a.s. : K výstavisku 447/14   911 40 Trenčín  Ing. Andrea Machovcová, 032/ 7704 336,0905 917 555 machovcova@expocenter.sk

 

 

 

Odborná príprava na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

Školenie Agroinštitút Nitra š.p.

08. 02. 2016 – 26. 02. 2016

Termíny sústredení:
I. sústredenie 8. – 12. 02. 2016
II. sústredenie 15. – 19. 02. 2016
Skúška 26. 02. 2016

Záväzná prihláška – word

Kalendár Agroinštitút + on-line prihláška


 

HODNOTENIE

je forma súťaže pri ktorej, v zmysle propozícií, usporiadateľmi určené komisie (laické, odborné, alebo zmiešané) hodnotia a posudzujú dodané vzorky produktov podľa vopred stanovených pravidiel (kritérií), ktoré bývajú zapísané v bodovacích schémach a podľa toho (podľa kvality) určujú poradie hodnotených vzoriek.

Takého hodnotenie môže prebehnúť – v závislosti od počtu vzoriek – jednokolovým, alebo dvojkolovým systémom, čo treba rozumieť tak, že vzorky vybrané v prvom kole sú verifikované ešte raz v druhom, užšom kole, ktorým sa určí konečné poradie.

Laické komisie nekladú podmienky pre výber komisárov, odborné komisie pracujú s vybranými komisármi, ktorí musia zložiť predpísané skúšky a zmiešané komisie sú také kde k jednému odbornému hodnotiteľovi sa pridajú dvaja až traja laickí. Vlastné hodnotenie vo všetkých kategóriách môže byť individuálne, teda každý sám za seba; výsledné údaje hodnotiteľ podpíše a v prípade protestu za ne zodpovedá prinajmenšom odôvodnením, prečo bol vzorka tak hodnotená. Ďalším spôsob je hodnotenie skupinové, pričom výsledok sa dosiahne spriemerovaním výsledkov v danej hodnotiteľskej skupine. Prax ukázala, že pre druhé kolo hodnotenia je vhodné určiť odborných, alebo aspoň skúsenejších hodnotiteľov.

Výsledky hodnotenia sa vždy uverejňujú, spravidla v katalógu, ktorý spracujú organizátori podujatia a ktorý je potom k dispozícii ako doklad pre poskytovateľov vzoriek, ale aj ako dobrá orientácia pre účastníkov ochutnávky (koštovania).

Aby sa hodnotenie čo najviac priblížilo objektívnosti využívajú sa bodovacie schémy v ktorých sú predpísaní kritéria a počty bodov za dosiahnutie určenej akosti. Pretože stupňovitosť vzoriek sa ustálila priemerne od 40 do 52 % alkoholu hodnotenie akosti sa okrem čistoty dotýka predovšetkým chuti a vône v takýchto kombináciách: charakteristická vôňa a intenzita vône, charakteristická chuť a intenzita chuti, harmónia chuti a vône. Sleduje sa tým posúdenie praktickej skúsenosti, že okrem produktov s vyhranenou vôňou a chuťou existujú produkty zastretej vône a majú výbornú chuť, rovnako ako produkty s krásnou vôňou a zastretou chuťou. Ide teda o vystihnutie tých charakteristík, ktoré skúseným hodnotiteľom (bez toho aby mali k dispozícii názov vzorky) naznačujú druh, typ, odrodu suroviny, dokonca aj čo-to o príprave kvasu a priebehu kvasenia i destilácie.

OCHUTNÁVKA (koštovanie)

destilátov, nadväzuje na vykonané hodnotenie, je vlastne verejné predvedenie vzoriek, ktoré sa zúčastnili na súťaži, odbornej i laickej verejnosti. Nemôže sa konať v deň hodnotenia, ale býva v dňoch spojených s miestnymi pamätnými akciami, alebo tradíciou / ročníkom súťaže, ale vždy je spojená s verejným vyhlásením víťazných vzoriek, teda šampióna súťaže, či víťazov jednotlivých odrôd a odovzdaním diplomov potvrdzujúcich dosiahnutie zlatej, striebornej či bronzovej kvality produktu. Takéto ocenenie za účasti širšej verejnosti umožňuje súťažiacim porovnávať hodnotenie jednotlivých vzoriek podľa katalógových údajov, ale aj vzájomným porovnávaním, čo je vlastne málo docenený školiaco-výchovný moment, pretože oceniť kvalitu produktov možno jedine vzájomným porovnávaním viacerých vzoriek .

 

Prehľad termínov akcií hodnotenia destilátov v roku 2016

 

 

Miesto konania

Dodanie

vzoriek

Degustácia

Hodnotenie

Ochutnávka

Koštovka

 

Poznámka

Mikulčice             15. ročník 20.12.2015 9.1.2016 14,00 23.1.2016 14,00
Bukovany           19.ročník 9.1.2016 15.1.2016 17:00 30.1.2016 13:00
Velká nad Veličkou 15.1.2016 22.1.2016 17,00 6.2.2016 17,00
Sudoměřice       14. ročník 26.1.2016 30.1.2016 16,00 13.2.2016 14,00
Koryčany 31.1.2016 13.2.2016 15.00 27.2.2016 14:00
Dubňany
Jur nad Hronom   3. ročník 20.2.2016 16,00 27.2.2016 14,00
Hořičky-Havlovice 9. roč. 24.2.2016 27.2.2016 15,00 5.3.2016 13,00
Staré Město
Svatobořice-Mistřín 5. roč. 9.1.2016 27.2.2016 16:00 5.3.2016
Kelčany               14. ročník
Radimov            20. ročník 25.2.2016 4.3.2016 16,00 19.3.2016 11,00
Radějov               31. ročník 4.3.2016 11.3.2016 17:00 27.3.2016 10:00
Tvarožná Lhota 15. ročník 6.3.2016 18.3.2016 17,00 2.4.2016 13,00
Myjava                 22. ročník 30.3.2016 1.4.2016 17,00 14.5.2016 19,00
Prostějov                 9. ročník 23.3.2016 2.4.2016 15,00 16.4.2016 15,00
Krajné – Matejovec   4. roč.
Giraltovce               4. ročník
Dohňany                 5. ročník 20.4.2016 22.4.2016 16,00 6.5.2016 16,00
Deň sliviek Myjava   7. roč. 10.9.2016 11,00
Bystrička                 5. ročník 24.9.2016 1.10.2016 16,00 15.10.2016 14,00

 

 

Poznámka: Usporiadateľ má právo určiť podmienky pre príjem vzoriek, formu hodnotenia aj ochutnávky. Ak usporiadatelia neurčia inak vzorka destilátu z pálenice musí byť v objeme min. 0,3 litra. Na štítku musí byť uvedený ročník, odroda, meno, priezvisko i adresa pestovateľa.

 

Kontakt pre Radimov: Predseda ZO SZZ: Ľuboš Mikič , 908 47 Radimov č. 200, mitex@mitex.sk, 0908 739 033
Tajomník ZO SZZ: Ferdinand Hrušecký, telsat.hrusecky@gmail.com 0905 513 686

Hospodár ZO SZZ: Izidor Masaryk 0907 793 486

Kontakt pre Myjavu: Ing. Peter Bunčiak, 0904 351 707, Ing. Vladimira Jurenková, 0903 868 343, vladimira.jurenkova@myjava.sk

Kontakt pre Dohňany: Ing. Milan Panáček starosta obce, 020 51 Dohňany 68, obec@dohnany.sk

Jaroslav Drienik , 020 54 Lysá p/Makytou č. 114, 042/4680328, 0907 393 982, drienikpalenica@gmail.com

Kontakt pre Giraltovce: JUDr. Pavol Lechmann, Francovce 27/828 087 01 Giraltovce, 0905 620 632,  lechmann@lechmann.sk

Kontakt pre Jur nad Hronom: András Gerbár, SEPTA C.A., s.r.o. 935 57 Jur nad Hronom 464, 0903 711 122, ca.septa@gmail.com

Kontakt pre Mikulčice: Vít Pavka, gurmanimikulcice@seznam.cz, v.pavka@seznam.cz

Kontakt pre Bukovany: jiri.pelikan@firebrno.cz

Kontakt pre Velká nad Veličkou: Ing. Igor Grmela, grmelai@seznam.cz

Kontakt pre Sudoměřice: Zdeněk Fojtík, pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz,  0420 732 141 614

Kontakt pre Hořičky-Havlovice: Zdeněk Mencl 0420 774 854 079, folklor.horicky@seznam.cz                                                              

Kontakt pre Prostějov: Lubomír Karafiát, Lipová 22 Prostějov, + 420 775 362 842  lubomirkarafiat@seznam.cz

Kontakt pre Radějov: zahradkari.radejov@centrum.cz

Kontakt pre Tvarožnú Lhotu: Josef Durna +420 731 655 195, durna.josef@gumex.cz

Kontakt pre Matejovec: Ing. Jaroslav Obuch, jaroslavobuch@azet.sk

Kontakt pre Myjavu Deň sliviek: Mgr. Feriancová Viera, Centrum tradičnej kultúry Partizánska 290/17

907 01 Myjava, 0905 589 160, viera.feriancova@ctk.tsk.sk

Kontakt pre Bystričku: Zdenka Maršalová, Bystrička 260  043/413 51 51zdenka.marsalova@bystricka.sk